DIRECT NAAR:
Home
Inkomensbelasting
Hardeboom Actueel
Nieuwsoverzicht
Inloggen loondossier
INLOGGEN

21% Btw calculator

Omrekenen BTW verhoging

 

Met onderstaande calulator kunt u eenvoudig uw nieuwe prijzen uitrekenen voor de btw-verhoging per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%.

 

Hoe werkt het?

Stel u heeft nu een biertje voor € 2,40 op de kaart staan en u wilt weten wat de prijs per 1 oktober wordt? Vul dan bij "Bedrag incl 19% btw" het bedrag 2.40 in en klik op bereken.
Let er even op, dat u "." gebruikt ipv komma voor decimalen.

 

 

BTW calculator (19% & 21%)

Type het bekende bedrag in het juiste invulvak,
klik op de knop rechts van het ingevulde bedrag,
en de andere bedragen worden uitgerekend.


 

  Bedrag ex. BTW 

 

BTW (19%)

  Bedrag Inc. 19% BTW 

 

 BTW verhoging (21-19 %) 


 

BTW (21%)

  Bedrag Inc. 21% BTW 

(gebruik een punt ( . ) als decimaal teken)

 

AANPASSING BTW TARIEF PER 1 OKTOBER 2012

Op 17 juli 2012 is de wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 in het staatsblad gepubliceerd. Onderdeel van deze wet is de BTW-verhoging per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%.

Hoofdregel
Vanaf 1 oktober 2012 zal op alle diensten en leveringen die thans onder het algemene tarief van 19% vallen, het tarief van 21% van toepassing zijn. Het lage tarief van 6% blijft onveranderd. De toepassing van het BTW tarief dient bekeken te worden op het moment van verschuldigd worden (doorgaans de factuurdatum). De BTW verrekening van gekochte goederen van een vrijgestelde landbouwer (het landbouwforfait) wordt verhoogd van 5,1% naar 5,4%.

Overgangsbepalingen
Er is een viertal overgangsbepalingen opgenomen:
1. Achteraf gefactureerde diensten of leveringen
Wanneer een dienst of levering heeft plaatsgevonden voor 1 oktober 2012, maar de facturering vindt pas na deze datum plaats, mag op deze factuur toch het 19%-tarief worden toegepast. Bij het factureren in oktober zal dus aandachtig opgelet moeten worden wanneer de prestatie is geleverd. In de BTW-aangifte van het 4e kwartaal zal dus mogelijk zowel omzet tegen 19% zitten als omzet tegen 21 %. De wijze waarop dit in de aangifte gesplitst moet worden is thans nog niet bekend.
Tip: zorg dat goed vastligt wanneer de levering heeft plaats gevonden, zodat bij een controle geen discussie kan ontstaan over het toepassen van het 19%-tarief.


2. Vooruit gefactureerde diensten of leveringen
Wanneer de levering of dienst pas plaats vindt op of na 1 oktober 2012, maar er is vooruitbetaald (op basis van een factuur van voor 1 oktober 2012) is op deze factuur 19% berekend. Er zal dan nog 2% aangegeven moeten worden per 1 oktober 2012. In de aangifte oktober/4e kwartaal wordt dan deze 2% aangegeven. Wanneer deze 2% wordt doorberekend aan de klant zal er een aanvullende factuur moeten worden uitgereikt.
Goedkeuring: inmiddels heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat in plaats van het sturen van 2 nota's, er ook voor gekozen mag worden om in voorkomende gevallen al voor 1 oktober 2012 met 21% te factureren. Dit heeft ook geen gevolgen voor het aftrekrecht van de afnemer. Dit zal wel betekenen dat al in de BTW-aangifte van het 3e kwartaal 21% omzet verwerkt moet worden. Of dit een aparte regel wordt in het aangiftebiljet is nog niet bekend.


3. Levering van onroerende zaken na 1 oktober 2012, maar met termijnbetalingen voor deze datum
Wanneer een onroerende zaak wordt geleverd op of na 1 oktober 2012, maar er zijn al voor deze datum termijnen betaald hoeven de termijnen die op basis van die overeenkomst verschuldigd waren voor 1 oktober 2012 niet herrekend te worden. Deze termijnen blijven dus tegen 19% belast. Dit dus in afwijking van overgangsbepaling 2 hierboven. De termijnen die op grond van de overeenkomst vanaf 1 oktober 2012 verschuldigd zijn worden wel tegen 21% berekend.


4. Levering van woonhuizen na 1 oktober 2012, op grond van een aanneemovereenkomst van voor 28 april 2012
In afwijking van punt 3 hierboven geldt voor woningen een afwijkende regeling als de overeenkomst is gesloten voor 28 april 2012. Alle termijnen die op grond van het contract voor 1 oktober 2013 voldaan dienen te worden, mogen tegen 19% berekend worden. Pas de termijnen die na 1 oktober 2013 contractueel verschuldigd zijn dienen te worden berekend met 21% BTW.

Wij besteden de uiterste zorgvuldigheid aan deze informatie. Echter, mede omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid gekozen beknoptheid kunnen we de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

 

 

(c) 2012 Administratiekantoor Hardeboom met dank aan van Vught en van Hulten Belastingadvieurs - den Bosch

 

Administratiekantoor Hardeboom in Amersfoort is een all-round kantoor voor boekhouding, administratie, belastingaangifte (zoals inkomstenbelasting en omzetbelasting), belastingadvies, jaarrekening, salarisadministratie, bedrijfsadvies en archiefopslag. Wij zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en zijn een Erkend Leerbdrijf. Onze klanten komen voornamelijk uit de regio's Amersfoort, Soest, Leusden en Nijkerk.

Terug naar nieuws overzicht
Nieuws
Sponsoring
Vestigingen
Vacatures
Over Hardeboom